backpic
Product Ranges
Access Control
Contact Us
  • 1990

  • Country: Viet Nam
  • City: Hà Nội
  • Address: https://khoacuavantayduc.com
  • Contact Person: Khóa cửa vân Đức
 


Tổng hợp 5 lỗi thường gặp của máy chấm công
Source: khocuavantayduc.com
L?i máy ch?m c?ng. Máy ch?m c?ng là thi?t b? h? tr? giúp các c?ng ty doanh nghi?p qu?n ly nhan s?, ki?m soát gi? gi?c c?a các nhan viên m?t cách nhanh chóng, khách quan nh?t.
Các c?ng ty lu?n tìm ki?m các quy trình hi?u qu? ?? ti?t ki?m chi phí v?n hành và nhan l?c. Máy ch?m c?ng van tay cung c?p các tùy ch?n này. IBC ?? có bài vi?t chi ti?t v? MáY CH?M C?NG các b?n có th? tham kh?o t?i trang ch?

Các nhà qu?n ly kh?ng còn m?t m?i v?i s? thi?u hi?u qu? c?a vi?c ch?m c?ng th?i gian th? c?ng. Thay vào ?ó, các c?ng ty nhìn th?y l?i nhu?n th?c s? v?i quy trình ch?m c?ng van tay. H? th?ng ch?m c?ng b?i nhan viên m?t nhi?u nhan l?c, th?i gian, ?? chính xác kh?ng ???c cao và chi phí ??t ??

N?n t?ng t? ??ng ?i kèm v?i máy ch?m c?ng van tay giúp gi?m chi phí lao ??ng. ít th?i gian h?n dành cho vi?c x? ly b?ng l??ng. Nhi?m v? này tr? nên d? dàng h?n ?? hoàn thành trong khi lo?i b? l?i c?a con ng??i.


Khi s? d?ng máy ch?m c?ng van tay th??ng g?p m?t s? l?i ph? bi?n sau. Các nhà qu?n ly nhan s? nên tham kh?o ?? có h??ng gi?i quy?t t?t nh?t khi s? c? x?y ra.
M?t s? l?i th??ng g?p khi s? d?ng máy ch?m c?ng

Máy ch?m c?ng b? l?i màn hình
Hi?n t??ng: Máy v?n ho?t ??ng bình th??ng (ch?m van tay, xu?t d? li?u…). Nh?ng máy kh?ng hi?n th? màn hình

Nguyên nhan:

Cáp k?t n?i trong bo m?ch ra màn hình b? l?ng, cháy, h?ng. Màn hình b? l?i, h?ng

Cách kh?c ph?c:

V?i l?i trên quy khách vui lòng ??a máy t?i các trung tam ?? ki?m tra, b?o hành

Kh?ng xu?t ???c d? li?u máy ch?m c?ng
Hi?n t??ng: Kh?ng xu?t ???c d? li?u t? máy ch?m c?ng v? máy tính ?? ki?m tra, làm b?ng l??ng…

Nguyên nhan:

L?i k?t n?i (Máy ch?m c?ng ?ang b? treo, máy ch?m c?ng kh?ng ho?t ??ng, kh?ng có k?t n?i m?ng n?i b?…)

L?i ph?n m?m: Thi?u ph?n m?m b? tr? (file license), ch?a ??ng ky dll…

Cách kh?c ph?c:

Ki?m tra k?t n?i: (ki?m tra tình tr?ng ho?t ??ng c?a máy, có b? rút ngu?n ?i?n c?p kh?ng. Máy có k?t n?i m?ng n?i b? kh?ng)

L?i máy ch?m c?ng
MáY-CH?M-C?NG-KH?NG-K?T-N?I-LAN
Cài ??t ??y ?? ph?n m?m ?ng d?ng, ph?n m?m b? tr? trên máy tính ?? k?t n?i t?i máy ch?m c?ng.

Có th? t?i d? li?u máy ch?m c?ng vào usb

Máy ch?m c?ng kh?ng nh?n van tay
Hi?n t??ng: Nh?p van tay, máy ch?m c?ng kh?ng nh?n, báo Xin th? l?i

Nguyên nhan:

D? li?u trên máy ch?m b? m?t (d?u van tay b? xóa trên máy ch?m c?ng)

L?i ng??i dùng, sai thao tác: ??t d?u van tay sai so v?i v? trí lúc ??ng ky, d?u van tay b? b?i, ?m, s?o…

Máy ch?m c?ng l?i (l?i cáp, l?i m?t ??c van tay)

Cách kh?c ph?c:

??ng ky l?i d?u van tay trong tr??ng h?p m?t d? li?u, ??ng ky thêm ngón tay khác trên bàn tay

Thao tác l?i ch?m van tay. ??t van tay ?úng v? trí lúc ??ng ky, làm s?ch, ?m l?i van tay.

G?i máy v? nhà cung c?p ?? ki?m tra, x? ly, b?o hành

Máy ch?m c?ng b? sai gi?
l?I-MáY-CH?M-C?NG
l?I-MáY-CH?M-C?NG
Hi?n t??ng: Ch?nh ?úng th?i gian, máy ch?y m?t th?i gian l?i sai gi?

Nguyên nhan:

Pin Cmos trong máy ch?m c?ng lau ngày b? y?u, h?t ngu?n

Th?i gian máy ch?m c?ng liên t?c c?p nh?t sai gi?

Cách kh?c ph?c:

Thay pin cmos m?i ?? t?ng c??ng ngu?n ?i?n c?p cho máy ch?m c?ng

Th?i gian máy ch?m c?ng liên t?c c?p nh?t sai gi? là do cài ??t múi gi?. Khi cài ??t sai múi gi? (Hà N?i là gmt +7) khi có k?t n?i internet. Máy ch?m s? c?p nh?t theo múi gi? sai ?ó d?n t?i sai gi?. Ch?nh l?i ?úng múi gi? s? ch?m d?t hi?n t??ng Máy ch?m c?ng b? sai gi?.

l?i máy ch?m c?ng kh?ng lên ngu?n
Hi?n t??ng: Máy ch?m c?ng kh?ng ho?t ??ng, kh?ng hi?n th? màn hình và am thanh báo

Nguyên nhan:

Máy kh?ng có ngu?n ?i?n c?p

Máy ch?m c?ng b? h?ng

Cách kh?c ph?c:

Ki?m tra ngu?n c?p cho máy ch?m c?ng: Ki?m tra chéo, thay ngu?n khác ho?c c?m ngu?n ?ó vào máy ch?m c?ng khác ?? xác ??nh tình tr?ng c?a ngu?n và máy ch?m c?ng.
More News
https://www.asmag.com/project/resource/index.aspx?aid=16&t=secutech-made-in-taiwan-products-and-solutions