backpic
Product Ranges
Access Control
Contact Us
  • khoacuavantayduc.com

  • Country: Viet-nam
  • City: hanoi
  • Address: haisankho.tk
  • Contact Person: Khóa cửa vân Đức
Company Introduction
See More
IBC– Khóa c?a van tay ??c: Là m?t trong nh?ng doanh nghi?p có m?t ??u tiên t?i th? tr??ng Vi?t Nam, IBC lu?n n? l?c phát tri?n b?n v?ng và cùng Vi?t Nam “Ti?n t?i t??ng lai”. IBC ??, ?ang và s? kh?ng ng?ng cung c?p nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng cao và d?ch v? sau bán hàng hoàn h?o nh?m mang ??n s? hà... Read Details
Press Releases
See More

Tổng hợp 5 lỗi thường gặp của máy chấm công

Date: 2019/01/14
L?i máy ch?m c?ng. Máy ch?m c?ng là thi?t b? h? tr? giúp các c?ng ty doanh nghi?p qu?n ly nhan s?, ki?m soát gi? gi?c c?a các nhan viên m?t cách nhanh chóng, khách quan nh?t. Các c?ng ty lu?n tìm ki?m các quy trình hi?u qu? ?? ti?t ki?m chi phí v?n hành và nhan l?c. Máy ch?m c?ng van tay cung c?p các tùy ch?n này. IBC ?? có bài vi?t chi ti?t v? MáY CH?M C?NG các b?n có th? tham kh?o t?i trang ch? Các nhà qu?n ly kh?ng còn m?t m?i v?i s? thi?u hi?u qu? c?a vi?c ch?m c?ng th?i gian th? c?ng. T... Read Details