backpic
Product Ranges
Access Control
Contact Us
  • 1990

  • Country: Viet Nam
  • City: Hà Nội
  • Address: https://khoacuavantayduc.com
  • Contact Person: Khóa cửa vân Đức
 


Company Introduction
See More
Gi?i thi?u: IBC– Khóa c?a van tay
Là m?t trong nh?ng doanh nghi?p có m?t ??u tiên t?i th? tr??ng Vi?t Nam. IBC lu?n n? l?c phát tri?n b?n v?ng và cùng Vi?t Nam “Ti?n t?i t??ng lai”. K? t? khi thành l?p ??n nay. IBC ?? kh?ng ng?ng l?n m?nh và liên t?c phát tri?n kh?ng ch? v? quy m?, mà c? doanh ... Read Details
Featured Products
See More
khóa cửa vân tay olok h7900
khóa cửa vân tay olok h7900
1 of 1
Press Releases
See More

Tổng hợp 5 lỗi thường gặp của máy chấm công

Date: 2019/01/14
L?i máy ch?m c?ng. Máy ch?m c?ng là thi?t b? h? tr? giúp các c?ng ty doanh nghi?p qu?n ly nhan s?, ki?m soát gi? gi?c c?a các nhan viên m?t cách nhanh chóng, khách quan nh?t. Các c?ng ty lu?n tìm ki?m các quy trình hi?u qu? ?? ti?t ki?m chi phí v?n hành và nhan l?c. Máy ch?m c?ng van tay cung c?p các tùy ch?n này. IBC ?? có bài vi?t chi ti?t v? MáY CH?M C?NG các b?n có th? tham kh?o t?i trang ch? Các nhà qu?n ly kh?ng còn m?t m?i v?i s? thi?u hi?u qu? c?a vi?c ch?m c?ng th?i gian th? c?ng. T... Read Details
https://www.asmag.com/project/micron_edge_storage_for_video_security/